آشنایی مخاطبین با صورت های مالی شرکت ها و درک این گزارشات با رویکرد کاربردی و استفاده از ابزارهای تجزیه و تحلیل صورت های مالی جهت تفکیک شرکت ضعیف از ...