همان طور که می دانید بالاخره پس از تغییر اساسی در ساختار سازمانی کمپانی گوگل، شرکت سهامی جدید، الفبا، در رأس ساختار جدید شرکت گوگل، و سایر شرکت های تابعه آن قرار گرفت.