گوگل اعلام کرده است که ساختار جدید سازمانی شرکت ا…