رتبه نیرو ساجات. در اینجا بار دیگر یارآوری می کنیم که شرکت هایی که درخواست تشخیص صلاحیت خود را به همراه مدارک مورد نیاز به معاونت فنی و عمرانی استانداری ها و  ...