کار و سرمایه ایرانی, تولیدی و صنعتی ... زاگرس خودرو · شرکت هنرسیویل · مرکز چاپ صدرا · آرشه کار · مبتکران صبا پارسیان · تجهیزات الکترونیکی ومخابراتی.