... شرکت مهیار; شرکت بازرگانی و فناوری اطلاعات پوژمان; کامپیوتر مرکزی کرمان; مرکز کامپیوتر زاگرس; گروه نرم افزاری پند; شرکت مهندسی عصر ارتباطات نوین ...