این بار شما هم مانند ما به جای صفحات سیاه‌شده به برگ‌های سفید آن خیره شوید و حدس ..... توسط بانک ملت تاسیس شد و شرکت‌های زیرمجموعه شرکت بهسازان ملت به هلدینگ ... ملت، مهندسی سیستم صنایع یاس ارغوانی، شقایق و زیرساخت امن خدمات تراکنشی از ...