طراحی نرم افزار مالی و حسابداری، نرم افزار بازرگانی، فروشگاهی و اداری از فعالیت هایی است که توسط شرکت مهندسی مشاور تدوین فرآیند انجام می شود.