... مدیره افکو(اتحادیه بارچالانی های افغانستان) و ريیس شرکت ترانزیتی برادران اتحاد انجام وظیفه نموده، افزون بر آن معاون شورای مردمی فاریاب مقیم کابل نیز میباشد.