دمایی، از معیار تسلیم ترسکا. استفاده شده .... از معیار ترسکا برای شروع سیالن کره استفاده می. شود . سیالن .... New York: The Macmillan Company.1968 ,. [3] Boley ...