25 نوامبر 2016 ... هدف این تحقیق شناسایی شاخص های اصلی مدیریت زنجیره تامین سبز و ارائه ... نتایج حاکی از آن است که شرکت های کاله، لینا نیک و پاک به ترتیب ...