20 ا کتبر 2015 ... در 6سال متمادی اخیر، همزمان با روز ملی صادرات، شرکت کاله عنوان صادرکننده‌ ... زنجیره تامین با استانداردهای شرکت دنون فرانسه در گروه سولیکو در حال ...