19 آوريل 2016 ... گرایش :سیستم های اقتصادی و اجتماعی. عنوان : شبیه سازی عملکرد زنجیره تامین با استفاده از تکنیک سیستم داینامیک مطالعه موردی شرکت کاله ...