مقاله اولویت بندی و رتبه بندی تامین کنندگان در زنجیره تأمین با استفاده از رویکرد DEMATEL در شرکت مواد غذایی کاله خراسان شمالی, در کنفرانس بین المللی ...