23 ژانويه 2015 ... تبلیغ نوشابه پپسی با حضور فوتبالیستان معروف(آفریقا). 459 ... نگاهی کوتاه به شرکت اصفهان پک ... تبلیغ پپسی با حضور مسی ، کاکا ، و .