3 دسامبر 2008 ... شركت پروكتر و گمبل در سال 1837 با همكاري ويليام پروكتر يك سازنده شمع و جيمز گمبل يك سازنده صابون تأسيس شد. رقابت شديد بين اين دو نفر، ...