شرکت کوشا پلاست گلستان در سال 1385 تأسیـس شـده اسـت واولـین واحـد تـولیـدی مخزن را با ظرفیت تولید 800 تن در سال 1387 جهت تأمین نیاز مشتریان احداث نموده ...