با توجه به سیاستگذاری کلان شرکت از طرفه هیئت مدیره وقت مقرر گردید که این ... پردازش هوشمند البرز به جهت توسعه فعالیت های خود در شهر تهران با شرکت ارویس اقدام  ...