15 جولای 2001 ... ﺷﺮﮐﺖ ﻓﯿﺰﯾ. ﺴﺘﻬﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎی راﻫﺒﺮ. ی. ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺗﺪوﯾﻦ ﻣ ..... ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳﯿﺎن. – ..... دزﯾﻤﺘﺮی ﺑﯿﻮ ﻟﻮژﯾﮏ اﻓﺮاد در ﻣﻌﺮض ﺗﺎﺑﺶ ﭘﺮﺗﻮ دﻫﯽ ﺷﻐﻠﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻋﺎدت ...