ثبت شرکت دانش بنیان توسط تیم تخصصی و با تجربه، فقط در ثبت شرکت فردا.