26 دسامبر 2013 ... این سمینار حاصل حدود دو ماه تلاش مشترک مرکز کارآزمایی بالینی ( میزبان مهمانان)، شرکت داروسازی اکتوورکو (حامی مالی این سمینار)، سازمان غذا دارو- ...