29 ژانويه 2015 ... تبریز قطب شهر شیرینی و شکلات ایران chocolate ... شونیز - داداش برادر - چیچک - عباسپور و... https://instagram.com/tabrizlinks همچنین در تبریز بیش از 50 نوع شیرینی سنتی تولید میشود. ... نگاهی کوتاه به شرکت اصفهان پک.