كد عضو: 56119. نوع شخص: حقوقي. نام تاميين كننده: سترگ دانه آسيا. نوع فعاليت: بازرگاني. نام مديرعامل: ايمان زينلي پور. نوع شركت: سهامي خاص ...