همکاری با شاتل. کار کردن در محیطی که علاوه بر امنیت، شکوفایی و بالندگی را ...