و کوتکنا جهت صدور گواهی انطباق BVشرکت های بازرسی · نامه وزیر امور ... مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی تولید کنندگان صنعتی فرآورده های لبنی سراسری.