امیرحسین رازقی، شرکت چاپ فرارنگ آریا برای چاپ (بسته‌بندی کِرِند) ... سعید شکوهی کتابچی، چاپ اندیشه برتر برای (پس از چاپ کاتالوگ اندیشه برتر) محمود دهخدا، ...