بررسی شیوع چاقی در شرکت گالوانیزه فجر سپاهان کاشان در سال 1386. 2 ... ارزیابی وضعیت ایمنی شغلی و ارزیابی سطح خطر مشاغل شرکت درین کاشان در بهار 1386. 5.