شركت صنايع شيميايي H.P.C (توليد سموم علف كش) در دومين سال حضور متوالي خود در نمايشگاه بين المللي شيراز موفق گرديد مجدداً مقام برترين غرفه و شركت كننده را ...