4 سپتامبر 2016 ... شرکت روغن زیتون سبزینه تک واقع در شهرک صنعتی شیراز به یک نفر حسابدار ارشد با 4 سال سابقه کار مفید و حقوق مکفی نیازمند است.