شرکت دانش بنیان پیشگامان ایده گستر تیوا، اولین شرکت دانش بنیان دانشگاه علوم ... های بالینی دانشگاه علوم پزشکی شیراز برای پزشکان سراسر کشور فراهم شد.