ایجاد فرصتی برای بهره مندی دانشگاه و شرکت‌های دانش بنيان از پتانسیل‌ها و ... اصفهان، صنعتي اميركبير، صنعتی‌شریف تربيت مدرس، تهران، بهشتي، شيراز و علم و ...