نقشه راه ارزیابی و حمایت از شرکتهای دانش بنیان ... افزایش قدرت رقابت و رشد شرکتهای متکی بر دانش ... حمایت از ایجاد و تاسیس شرکتهای کوچک و متوسط فناوری