شرکت پایا فرآیند ... آذر مرغ · کشتارگاه صنعتی پاکیزه مرغ اصفهان · مرغاب سنقر · کشتارگاه صنعتی مرغ روژین ... شرکت تولیدی شیمیایی پرتوآهار نمونه (اصفهان).