15 مارس 2015 ... این راننده کامیون تانکری خاطرنشان کرد: پس از بازگشت به ایران، شرکت پاکان ترابر اصرار کرد که پس از توقف یک شبه، دوباره به سوی عراق حرکت ...