مقدمه و زمینه کاری : سنجش ، اندازه گیری ، ارائه خدمات فنی و تخصصی در این خصوص اولین موضوع فعالیت شرکت درنیکا ویژن آریا از بدو تاسیس بوده و این شرکت با هدف  ...