واحد مهندسی داروسازی در سال 1384 فعالیت خود را در شرکت تحقیقاتی مهندسی توفیق ... شرکت تماد; طراحی واحد تولید مواد اولیه دارویی برای شرکت سیما شیمی (شرکت ...