در اين راستـا تـوانسـته مشتـرياني كه بدنبـال كيفيت بـرتـر بـوده همچـون شـركت ... منگنـه - بهـروفیـلم ابـریشـم پـویـا - ولایـت پـلاستیـک - شیـر ایـلوار (کردکوی) و.