در این جشنواره که عموم مردم روستای ایلوار شرکت داشنتد ، حدود 40 نوع غذای بومی و سالم طبخ شد . از نقاط قوت این جشنواره ، حضور تیم کارشناسان تغذیه غرب استان ...