تاریخ : ####, 00:47 | موضوع : خبرها / ایلوار / نامن / اخبار کردکوی ... فرماندار در جشنواره غذاهای سنتی روستای ایلوار از توابع بخش مرکزی شهرستان شرکت کرد.