شرکت Continental Automotive Systems - CAS در سال 1906 توسط آلفرد توز به عنوان زیرمجموعه ای از شرکت Continental AG آلمان تاسیس شد. این شرکت تامین کننده ...