شرکت او مسبب انتقال کارلوس توز و خاویر ماسکرانو به وستهام یونایتد در ... جورابچیان با دو تاجر مطرح دیگر هم در ارتباط بود: رومن آبراموویچ، مالک چلسی و بدری  ...