16 جولای 2016 ... بخشی از چارچوب‌های اولیه طراحی برای طرف چینی ارسال شده و شرکت اتمی .... (کمیته استانداردهای ایمنی پسماند)، RASSC (کمیته استانداردهای ایمنی پرتوی) و ... استاندارد اولیه در زمینه دوزیمتری چشمه‌های براکی تراپی در برزیل بازدید نمودند. ..... سرمایه‌گذاری مشترک شرکت پارس کوهان دیار پارسیان و شرکت POSCO در ...