شرکت کاله بعنوان یکی از بزرگترین و معتبرترین تولید کنندگان فرآورده های ... کنندگان فرآورده های گوشتی کشور و یکی از شرکتهای شناخته شده در سطح جهانی، ...