1 سپتامبر 2016 ... سندیکای کارگران شرکت واحد حق داشتن و ایجاد تشکیلات کارگری و سندیکایی را ..... عدم پرداخت 3تا4ماه حقوق 126کارگر شرکت صنایع غذایی حمیل.