الکو پارس. ولی اله ملك محمدی. تولید و توزیع کننده انواع دژنکتور، انواع. سکسیونر، ... ایمان جوهرزاده. مهندسی، تامین تجهیزات و اجرای پروژه های ...... فرانیر تامین پارس.