8, 83010015 · کاوشگران فراگستر آفتاب, محمد ملکشاهی, کرمانشاه, ۱۳۹۵/۱۰/۰۶, منقضی شده ... 13, 83010062 · شرکت داده پردازان زاگرس کرمانشاه, طیبه شلانی, کرمانشاه ...