بهره‌برداری از ۶۱ پروژۀ برنامۀ همبستگی ملی در بادغیس. ... ۵ خواهر و برادر بحرینی به حبس محکوم شدند .... مسلميار: شرکت برشنا سهم برق ننگرهار را به کابل مى دهد.