دو روز بعد برادر حسن‌ دیوانه‌ كه‌ زخمی‌ شده‌ بود در شفاخانه‌ ۲۰۰ بستر جان‌ داد و بعد از آن‌ ..... متعلم‌، معلم‌ و اهالی‌ ولسوالی‌ خواجه‌ غار و قریه‌های‌ دور و نزدیك‌ در آن‌ شركت‌ نموده‌ بودند. ..... گل‌ محمدلاغری‌ والی‌ بادغیس‌، امیرشاه‌خان‌ قومندان‌ امنیه‌ بادغیس‌ (برادر ظاهر خان‌)، قرار  ...