شرکت صنایع برادر و منچستر سیتی[ویرایش]. شرکت صنایع برادر از سال ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۹ اسپانسر ...