... (به مانند); تِرنه (شادابی، جذابیت؛ کاربرد در روستاهای مازندران); تساپه ("تسا" یا " تیسا" یعنی برهنه، خالی و"په" یعنی لنگه، و "تیساپه" یعنی بی لنگه); دلوسه (دلخواه)  ...